A weboldal megfelelő megjelenítéséhez engedélyezze a JavaScript-eket a böngészőjében.
 Ennek módjáról az alábbi oldalon talál segítséget.
 ----------
 For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
 Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.


A VemSoft Műszaki-fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Jász utca 56., cégjegyzékszám: Cg.01-09-071642, adószám: 10446678-2-41, a továbbiakban: társaság) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szól 2013. évi CLXXVI. törvény 19. § (1) bekezdésének megfelelően közzéteszi, hogy 2018. 06. 25-én kelt határozatával elhatározta a társaságból kiválással egy új társaság létrehozását.

A kiválás módja: a Ptk. 3:45. §-ban meghatározott kiválás.

A jogelőd gazdasági társaság főbb adatai:
Cégneve: VemSoft Műszaki-fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-09-071642
Székhelye: 1135 Budapest, Jász utca 56.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: VemSoft Kft.
Törzstőkéje: 100.000.000 Ft.

A kiválás cégbíróság általi bejegyzésével hatályosan a társaság változatlan társasági formában működik tovább, melynek adatai:
Cégneve: VemSoft Műszaki-fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-071642
Székhelye: 1135 Budapest, Jász utca 56.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: VemSoft Kft.
Törzstőkéje: 25.000.000 Ft.
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6201 '08 Számítógépes programozás

A kiválásra tekintettel módosított társasági szerződés elfogadásának napja: 2018. 06. 25.
Az ügyvezető: Porcsalmy Imre (lakik: 1174 Budapest, Kvasz András u. 45., anyja neve: Kajati Magdolna, született: 1963. 10. 09.)
A cégvezetők: Vigh Ferenc (lakik: 2120 Dunakeszi, Molnár Ferenc köz 5., anyja neve: Goda Erzsébet, született: 1967. 04. 24.) és Lucz András (lakik: 2120 Dunakeszi, Molnár Ferenc köz 3., anyja neve: Molnár Sára, született: 1970. 05. 07.)

A kiválás cégbíróság általi bejegyzését követően létrejövő új, kiváló társaság az alábbi adatokkal jön létre korlátolt felelősségű társaság formájában:

A kiváló társaság adatai: Cégneve: Jász56 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1135 Budapest, Jász utca 56.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: Jász56 Kft.
Törzstőkéje: 3.000.000 Ft
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A társasági szerződés megkötésének dátuma: 2018. 06. 25.
A társaság ügyvezetője: Vigh Ferenc (lakik: 2120 Dunakeszi, Molnár Ferenc köz 5., anyja neve: Goda Erzsébet, született: 1967. 04. 24.)
A társaság cégvezetője: Ágotai István (lakik: 1194 Budapest, Tülök u. 40., anyja neve: Steinitz Éva, született: 1958. 01. 25.)

A kiváló és a fennmaradó gazdasági társaságokat megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

A kiválást követően a fennmaradó társaságot jogosítja és kötelezi a jogelőd valamennyi, a kiválás napjáig létrejött (vagy létrejövő) szerződésből eredő joga és kötelezettsége, kivéve azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek a kiválási szerződés alapján a jogutód korlátolt felelősségű társaságot jogosítják vagy kötelezik.

A kiválást követően a társaság lesz a jogutód, azaz peres fél/résztvevő fél/ügyfél/eljárás alá vont személy valamennyi a társaság által vagy a társasággal szemben indított peres, nemperes és hatósági eljárásban, kivéve azokban az eljárásokban, amelyekben a kiválási szerződés alapján a kiváló jogutód korlátolt felelősségű társaság lesz a jogutód.

A kiválást követően a társaság lesz a jogutódja (jogosultja) valamennyi, a társaság által megszerzett engedélynek, valamint azon engedélyeknek, melyekre vonatkozóan a társaság hatósági eljárást indított, kivéve azokat az engedélyeket, amelyekben a kiválási szerződés alapján a kiváló jogutód kft. lesz a jogosult.

A fennmaradó és a kiváló társaságok mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem kerül sor.

A kiválás célja az, hogy a társaság tulajdonába tartozó, székhelyként is funkcionáló ingatlan fenntartása, kezelése, üzemeltetése a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységéről leválasztásra kerüljön. Ezáltal a fennmaradó társaság folytatja az üzleti tevékenységét, míg az ingatlannal kapcsolatos valamennyi döntési jogosultság és hatáskör a kiváló társaságba kerül. A társaság törzstőkéje azért kerül leszállításra, mert az ingatlan-vagyon átadása a kiváló társaságnak indokolttá teszi az ingatlan értékéhez igazodó arányos tőkemérték áthelyezését is a kiváló társaságba. Az így a kiváló társaságba kerülő 75.000.000 Ft törzstőke-összeg egy része (3.000.000 Ft) képezi a kiváló társaság törzstőkéjét, míg a fennmaradó tőke (72.000.000 Ft) tőketartalékba kerül.

A társaság törzstőkéje a kiválást megelőzően 100.000.000 Ft. A kiválással a társaság törzstőkéje leszállításra kerül 25.000.000 Ft-ra. A törzstőkéből fennmaradó 75.000.000 Ft átadásra kerül a kiváló társaságnak, amelyből 3.000.000 Ft lesz a kiváló társaság törzstőkéje, a fennmaradó 72.000.000 Ft pedig a kiváló társaság tőketartalékába kerül.

Az átalakuló és a kiváló társaság vagyonmérleg-tervezetének adatai a számviteli törvény szerinti bontásban:

Image Description

Felhívás a hitelezők részére a kiválás tárgyában

A kiválás a társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Az a hitelező, akinek a társasággal szemben fennálló követelése a kiválásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig a társaságtól a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha a kiválás követelésének kielégítését veszélyezteti.

A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő 8 napon belül köteles dönteni a kérelem tárgyában és - elutasítás esetén indoklással ellátott - döntését a hitelező tudomására hozni. Az elutasító, illetve a hitelező által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát a hitelező a döntés kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) kérheti. A bíróság - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül határoz. A bíróság az eljárás lefolytatását követően vagy elutasítja a kérelmet, vagy a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. A kiválás mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg a hitelező megfelelő biztosítékot nem kapott, illetve a bíróság biztosítéknyújtási kérelmet elutasító végzése jogerőre nem emelkedett.

Felhívás a hitelezők részére a törzstőke leszállítás tárgyában

A társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

  • már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
  • a társaság törzstőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
  • a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és a törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást.

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő 8 napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

A társaság akkor dönthet a társasági szerződésnek a leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett. A társasági szerződést a törzstőke leszállításáról szóló határozattal akkor lehet módosítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték iránti igényét a társaság kielégíti.

A honlapon való megjelenítés napja: 2018. 07. 03. (első közzététel)

A honlapon való megjelenítés napja: 2018. 07. 11. (második közzététel)